Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator„) jest Szkoła Podstawowa nr 7  im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu przy ul. Pokoju 41, reprezentowana przez Dyrektora Panią Izabelę Tekieli- Szajc , NIP: 6481102302,
tel. 32 271 19 74, strona internetowa: sp7zabrze.edu.pl, e-mail: sekretariat@sp7.zabrze.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
  • Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  • Ustawa Prawo oświatowe;
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawa o samorządzie gminnym;
  • oraz aktów wykonawczych
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.