Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY
1.Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców lub innych osób.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych,
b) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,
c) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
d) inspirowanie oraz przeprowadzanie form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym.
e) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
f) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
4. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny może:
a) korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,
b) współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją.
5. Pedagog szkolny odpowiedzialny jest za:
a) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
b) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, współdziałając w tym zakresie z pielęgniarka szkolną;
c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień konwencji o prawach dziecka;
d) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
e) rozpoznawanie sposobu spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
f) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych;
h) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
i) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień;
j) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
k) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
Spotkania pedagoga z rodzicami odbywają się w poniedziałki w godzinach 15.30 – 16.30. Dyżur dodatkowy w czasie konsultacji.
Indywidualne kontakty z rodzicami i opiekunami uczniów odbywają się w celu:
  • udzielania porad w zakresie spraw wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych
  • informowania o instytucjach udzielających pomocy rodzinom
  • składania wniosków w sprawie dofinansowania do podręczników oraz stypendiów szkolnych
  • realizacji stypendiów szkolnych oraz pomocy rzeczowej